تخم بارهنگ

تخم بارهنگ

مدیر

تخمهای گیاه بارهنگ از زمانهای گذشته به عنوان درمان خانگی برای بهبود امراض ریوی و گوارشی مورد استفاده قرار میگرفته است. تحقیقات به عمل آمده در طب نوین نیز اثرات درمانی این گیاه با ارزش را به دفعات اثبات کرده است.

تخمهای گیاه بارهنگ از زمانهای گذشته به عنوان درمان خانگی برای بهبود امراض ریوی و گوارشی مورد استفاده قرار میگرفته است. تحقیقات به عمل آمده در طب نوین نیز اثرات درمانی این گیاه با ارزش را به دفعات اثبات کرده است.

×