میوه گل نسترن

میوه گل نسترن

مدیر

بیخ نسترن یا همان میوه گیاه رز غده های میو های گیاهی به همین نام است که هم در طب کهن و هم در طب نوین طیف وسیعی از خواص دارویی را شامل میشود . با شناخته شدن جنبه های دارویی این گیاه مصرف آن برای بهبود انواع بیماری های جسمی به طور روز افزون بیشتر شده است.

بیخ نسترن یا همان میوه گیاه رز غده های میو های گیاهی به همین نام است که هم در طب کهن و هم در طب نوین طیف وسیعی از خواص دارویی را شامل میشود . با شناخته شدن جنبه های دارویی این گیاه مصرف آن برای بهبود انواع بیماری های جسمی به طور روز افزون بیشتر شده است.

×